" 2 - 6 49"
" 2 6 49, Г ѓ
Чл. 1. (1) Настоящите игрални условия и правила /наричани по-долу „Правила/Правилата“/ съдържат условията за провеждане и реда за участие в тото играта „Тото 2 -6 от 49” /наричана по-долу „Игра/Играта“/ и производните й игри: „Тото джокер“ и „Втори тото шанс“, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /наричано по-долу „Организатор/Организатора/Организаторът“/. 
    (2) Правилата се приемат от управителния орган на Организатора, утвърждават се от Държавната комисия по хазарта и се публикуват на Интернет страницата на Организатора. Изменения или допълнения на тези Правила се извършват по реда на предходното изречение. 
    Чл. 2. (1) В Играта се цели, чрез една или повече свободно избрани от участник числови комбинации, да се прогнозират шестте числа в числовата редица от 1 до 49, които ще бъдат изтеглени в тиража, за който участва и които ще формират печеливши комбинации. 
    (2) Участникът залага върху избраните числови комбинации, чрез попълването им върху удостоверителен знак /фиш/, чийто образец е приет от управителния орган на Организатора и утвърден от Държавната комисия по хазарта или чрез въвеждането им на екран в терминално устройство. 
    (3) Размерът на залога за едно предвиждане в Играта, съответно за една комбинация в „Тото Джокер“ не може да бъде по малък от 0,10 лв., а максималният не може да надвишава 100 000 лева. Конкретния размер на залога се определя по реда, предвиден в устройствения правилник на Организатора и се отразява в приложение към настоящите правила /наричано по-долу „Приложение №1/, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от Държавната комисия по хазарта. 
    (4) Въз основа на настоящите Правила се определя и изплаща печалба /съответно се предава предметна награда/ на физическото лице, представило удостоверителен знак за потвърждение за направен залог, материализиращ печалба /наричан по-долу „квитанция, материализираща печалба“/, който съдържа правилно прогнозирани определен брой от изтеглените числа. 
Чл. 3. (1) Провеждането на Играта -тегленето на печелившите числа, се извършва в тиражи, които са публични, в присъствието на комисия, определена от Организатора. 
(2) Един тираж на Играта може да се състои от едно или повече тегления. 
    (3) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1. 
    Чл. 4. (1) Залозите в Играта се обработват посредством Централна компютърна система, която осигурява подаване на информация към сървър на Националната агенция за приходите, в това число и осигуряваща онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта. 
    (2) Тегленето на печелившите числа се извършва чрез игрално оборудване, утвърдено от Държавната комисия по хазарта, под контрол на комисията по чл. 3, ал. 1. 
(3) Резултатите от тегленето на печеливши числа се обявява публично. 
Чл. 5. (1) Настоящите Правила имат характера и значението на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ по отношение на участниците в Играта и/или на приносителите на удостоверителен знак за потвърждение за направен залог /наричан по-долу „квитанция“/. Договорът между Организатора и участника или приносителя на удостоверителен знак за потвърждение за направен залог, се смята за сключен, след като са спазени правилата за осъществяване на залози, определени в настоящите Правила. 
(2) С решение, взето от управителния орган на Организатора по реда на устройствения му правилник, играта може да се прекрати временно или окончателно, като предварително се публикува съобщение за това на Интернет страницата на Организатора. 
(3) Прекратяването на провеждане на играта става по реда предвиден в ЗХ. 6 49         6 49         6 49

2 - 6 49
1  " 2 - 6 49"

"". . !